Υποβολές

Ηλεκτρονικές Υποβολές

Έχετε ήδη Όνομα Χρήστη/Συνθηματικό για το συνέδριο Σύστημα Συνεδρίων ΠΕΔιΣ;
Προς σημείο Σύνδεσης

Χρειάζεστε Όνομα Χρήστη/Συνθηματικό;
Προς σημείο Εγγραφής

Απαιτούνται εγγραφή και σύνδεση για ηλεκτρονική υποβολή και για να ελέγξετε την κατάσταση των υποβολών.

 

Οδηγίες προς Συγγραφείς

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να έχουν έκταση 6.000 – 8.000 λέξεις (περιλαμβανομένων βιβλιογραφικών αναφορών, παραπομπών και περίληψης) και να υποβληθούν στον ιστότοπο του συνεδρίου, σύμφωνα με το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές συστάσεις για (α) τη μέθοδο παράθεσης βιβλιογραφίας κτλ. και (β) τη μορφοποίηση του κειμένου υποβολής.

Α) Μέθοδος παράθεσης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών παραπομπών:

Επιθυμητή είναι η συμμόρφωση με σύστημα παραπομπών, τύπου Harvard Style (δηλ. συγγραφέας, ημερομηνία).  Ειδικότερα:

 • Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία γίνονται εντός του κειμένου ως εξής:
 • Εντός παρενθέσεως επώνυμο συγγραφέα, ακολουθούμενο από ημερομηνία χρονολογία έκδοσης, άνω και κάτω τελεία, κενό, αριθμός σελίδας, π.χ. (Soros 1996a: 57)  ή χωρίς αριθμό σελίδας εάν η αναφορά είναι γενικώς στο έργο, π.χ. (Soros 1996a). Εναλλακτικά, ισχύει και η διατύπωση «Ο Soros υποστηρίζει….» (1996a). Επίσης, εντός της ίδιας παρενθέσεως μπορούν να τεθούν περισσότερες παραπομπές, διαχωρισμένες με κόμμα, π.χ. (Soros 1996a: 57, Silverman & Propp 1990: 110-123, Boughton 2002).
 • Οι παραπομπές εντός κειμένου, θα πρέπει να σημειώνονται με παρένθεση (επώνυμο, έτος ή ημ/νία) για έναν συγγραφέα, ή (επώνυμο1 και επώνυμο2, έτος ή ημ/νία) για δύο συγγραφείς ή (επώνυμο1 et al., έτος ή ημ/νία) για τρείς ή περισσότερους συγγραφείς.
 • Η βιβλιογραφία παρατίθεται αλφαβητικά (0-9, a-z, α-ω) σε ενιαίο κατάλογο στο τέλος του κειμένου, χωρίς διάκριση γλώσσας ή άλλη.
 • Σημειώσεις εκτός κειμένου αποφεύγονται. Εάν είναι απολύτως απαραίτητες τίθενται ως σημειώσεις τέλους με αρίθμηση 1,2,3 κ.ο.κ.

Προς διευκόλυνσή σας σημειώνουμε με παραδείγματα τις συνηθέστερες περιπτώσεις βιβλιογραφικών αναφορών:

Βιβλίο:

Barker, R. Kirk, J. & Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press. 

Grace, B. et al., 1988. A history of the world. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Nohlen, D., 2000. Κομματικό σύστημα και εκλογικά συστήματα. Μτφρ. Μ. Σίσκου, 2007. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Redman, P., 2006. Good essay writing: a social sciences guide. 3rd ed. London: Open University in assoc. with Sage.

Silverman, D.F. & Propp, K.K. eds., 1990. The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.

Soros, G., 1966a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Soros, G., 1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Επιστημονικό άρθρο:

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political Science Quarterly, 42 (6), pp. 564-78.

Κεφάλαιο σε βιβλίο:

Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS, pp. 44-68.

E-book:

Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book] Chester: Castle Press.

Ιστοσελίδα:

Defoe, D., 1999. The fortunes and the misfortunes of the famous Moll Flanders. [Online] Champaign, Illinois: Project Gutenberg. Διαθέσιμο στο: http://Promo.Net/Cgi-Promo/Pg/T9.Cgi?Entry=370&Full=Yes&Ftpsite=Http://www.Ibiblio.Org/Gutenberg/ [Τελευταία πρόσβαση 18 Νοεμβρίου 2005].

Β) Μορφοποίηση κειμένου:

 • Μορφή εγγράφου συμβατή με σύγχρονο επεξεργαστή κειμένου όπως το word (*.doc, *.docx, *.rtf).
 • Σελίδα τίτλου: με τίτλο, όνομα και ιδιότητα εισηγητή/των, περίληψη έως 150 λέξεις, 3-6 λέξεις-κλειδιά, email επικοινωνίας.
 • Αριθμημένες επικεφαλίδες υποκεφαλαίων, έως τρία επίπεδα (πχ. 1, 1.1, 1.1.1).
 • Χαρακτήρες – γραμματοσειρά: Arial Βold, μέγεθος 18 - 16 - 14, για τα τρία επίπεδα επικεφαλίδων αντίστοιχα, και Times New Roman, μέγεθος 11 για το κυρίως κείμενο.
 • Διάστιχο (line spacing) 1,5 και διάκενο > μετά (spacing > after) 12 στ. (pt).
 • Αριθμημένες λεζάντες για κάθε απεικόνιση με ξεχωριστή αρίθμηση ανά τύπο απεικόνισης (π.χ. Γράφημα 1, Γράφημα 2, Πίνακας 1, Γράφημα 3, Πίνακας 2, κ.ο.κ.).
 • Η θέση κάθε απεικόνισης σημαίνεται με τη λεζάντα της (π.χ. Γράφημα 2) εντός του κυρίως κειμένου, αλλά η απεικόνιση καθαυτή (μαζί με τη λεζάντα της) τοποθετείται στο τέλος του κυρίως κειμένου, καταλαμβάνοντας δική της σελίδα (τηρώντας τη σειρά).
 • Οι απεικονίσεις, με εξαίρεση τους πίνακες, πρέπει να είναι με τη μορφή εικόνας.  Προτιμότερο αρχείο είναι το eps ή, εναλλακτικά, υψηλής ανάλυσης bmp, jpg ή png.
 • Αυτολεξεί παράθεση αποσπάσματος από άλλη πηγή σημαίνεται με τη χρήση εισαγωγικών εφόσον είναι μέχρι 35 λέξεις ακολουθώντας την κανονική ροή του κειμένου. Εάν είναι 36 λέξεις και περισσότερες, τίθεται χωριστά, χωρίς εισαγωγικά, με «εσοχή» (indent).

 

Σημεία Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

 1. Η υποβολή αυτή δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως ούτε έχει κατατεθεί σε άλλο συνέδριο προς κρίση (ή υπάρχει αιτιολόγηση στα Σχόλια προς τον Διευθυντή).
 2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή OpenOffice, Microsoft Word, ή RTF.
 3. Για κάθε συγγραφέα αναφέρονται οι εξής πληροφορίες:

  1. Όνομα
  2. Επώνυμο
  3. Ιδιότητα (π.χ. Αναπληρωτής Καθηγητής, υπ. διδάκτορας, κ.ο.κ.)
  4. Φορέας (π.χ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, κ.ο.κ.)
  5. δ/νση email
  6. Αρμόδιος συγγραφέας για επικοινωνία
 

Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν στο συνέδριο αυτό, συμφωνούν στους ακόλουθους όρους:
α) Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους , αλλά επιτρέπουν στο συνέδριο να να τοποθετήσει το αδημοσίευτο αυτό έργο τους σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution License, η οποία επιτρέπει σε άλλους ελεύθερη πρόσβαση χρήση και διάχυση του έργου αυτού, με πλήρη αναγνώριση του συγγραφέα και της αρχικής παρουσιασης στο συνέδριο αυτό.
β) Οι συγγραφεί μπορούν να παραιτηθούν των όρων της άδειας CC και να συμμετέχουν σε χωριστές διαφορετικές ή πρόσθετες συμβατικές ρυθμίσεις για τη μη-αποκλειστική διάχυση και εν συνεχεία δημοσίευση του έργου (π.χ. να δημοσιεύσουν αναθεωρημένη έκδοση σε περιοδικό, να αναρτήσουν το έργο σε ιδρυματικό αποθετήριο ή να το δημοσιεύσουν σε βιβλίο) με αναγνώριση της αρχικής δημοσίευσης στο συνέδριο αυτό.
γ) Επιπλέον οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να δηλώνουν και να μοιράζονται το έργο τους ηλεκτρονικά (π.χ., σε ιδρυματικά αποθετήρια ή στην ιστοσελίδα τους) οποτεδήποτε πριν και μετά το συνέδριο.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

 

Τα ονόματα και διευθύνσεις email που έχουν καταχωρηθεί στο συνέδριο αυτό θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους δηλωμένους σκοπούς του συνεδρίου και δεν θα διατεθούν για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή σε οποιονδήποτε άλλο.-----------------

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΔιΣ στο FacebookΠΕΔιΣ στο TwitterΠΕΔιΣ στο LinkedIn